PRIVACY VERKLARING stichting AdviesBrigade, Arnhem, 12 juni 2023

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de (geautomatiseerde) verwerkingen van persoonsgegevens door Stichting AdviesBrigade, gevestigd te Arnhem, KvK nummer 62373463 ook bekend als: ‘de AdviesBrigade’

1. Verwerking van persoonsgegevens

Voor onze organisatie hebben we bepaalde gegevens van je nodig. De bescherming van deze gegevens vinden we belangrijk. We respecteren je privacy en behandelen je persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk. We houden ons daarbij aan de privacywetgeving.

2. Welke gegevens verwerken we en waarom doen we dat?

We geven in de volgende alinea’s aan welke gegevens we van je verwerken en voor welk doel we die gegevens nodig hebben. De privacywetgeving schrijft voor dat we ook vertellen op welke juridische grondslag we die verwerking baseren.

We verwerken voor het aangegeven doel de vermelde persoonsgegevens op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang:

 • Geef jij je op als adviseur van de AdviesBrigade dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, geboortedatum, werkervaring en pasfoto – op vrijwillige basis. Die gegevens hebben we nodig om contact met jou te onderhouden, om je te informeren over de activiteiten die door of met ons worden georganiseerd, voor onze administratie en intern beheer, contactgegevens door te geven aan adviesaanvragers, een korte beschrijving van de adviseurs op onze website en om verantwoording af te leggen aan subsidiegevers en/of financiers.

 • Meld jij je (al dan niet namens een organisatie) aan voor het krijgen van dienstverlening of ondersteuning door ons dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, emailadres, telefoonnummer, organisatie (naam, adres en telefoon) voor wie je optreedt en de functie die je daarin bekleedt, de adviesvraag waarvoor advies of ondersteuning wordt aangevraagd. Die gegevens hebben we nodig om met je in contact te komen en contact te onderhouden, de diensten of ondersteuning te kunnen leveren, voor onze administratie en intern beheer, om eventueel verschuldigde bedragen te kunnen berekenen en te innen (zo nodig via een derde), om de diensten of ondersteuning te kunnen evalueren en verbeteren en onderzoek te doen en statistieken bij te houden, om verantwoording af te leggen aan subsidiegevers en/of financiers, voor het onderzoeken van eventuele klachten en geschillen.

 • Ben jij een contactpersoon van een samenwerkingspartner dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, emailadres, telefoonnummer, organisatie (naam, adres en telefoon) voor wie je optreedt en de functie die je daarin bekleedt. Die gegevens hebben we nodig om contact met je op te kunnen nemen om je te informeren over (nieuwe) activiteiten die we willen organiseren, om informatie bij jou in te winnen en om anderen met jou in contact te brengen.

 • Ben je een donateur die onze organisatie een donatie/schenking heeft gedaan dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, adres, emailadres, telefoonnummer, geslacht, IBAN-bankrekeningnummer en betaalgegevens. Die gegevens hebben we nodig om contact met je te kunnen opnemen en om je te kunnen informeren over de algemene gang van zaken in en de activiteiten van onze organisatie, voor onze administratie, om onze activiteiten te kunnen evalueren en verbeteren en onderzoek te doen en statistieken bij te houden, om een accountantscontrole te laten uitvoeren en verantwoording af te leggen aan subsidiegevers en/of financiers.

 • Ben jij een medewerker, stagiaire of zzp’er die (betaalde) werkzaamheden voor ons verricht dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, adres, woonplaats, e-mailadres en andere contactgegevens, geboortegegevens, geslacht, curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring; gegevens over beschikbaarheid en verlof, IBAN-bankrekeningnummer en betaalgegevens, pasfoto – op vrijwillige basis.

We verwerken de volgende persoonsgegevens op basis van de grondslag voorbereiding en uitvoering overeenkomsten:

 • Ben jij een opdrachtnemer van ons, die werkzaamheden voor ons verricht op basis van een overeenkomst, dan verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, organisatie voor wie je optreedt, jouw functie in die organisatie, adres, emailadres, telefoonnummer, geslacht en IBAN-bankrekeningnummer. Die gegevens hebben we nodig om met jou een opdrachtovereenkomst te sluiten, om je te identificeren, om contact met je te kunnen opnemen en om je te kunnen informeren over de algemene gang van zaken in en de activiteiten van onze organisatie, voor onze administratie en intern beheer, voor het beveiligen van computersystemen, gebouwen en locaties, voor het kunnen uitbetalen van salaris, stagevergoeding of opdrachtvergoeding, om onze activiteiten te kunnen evalueren en verbeteren en onderzoek te doen en statistieken bij te houden, om een accountantscontrole te laten uitvoeren en verantwoording af te leggen aan subsidiegevers en/of financiers, voor het onderzoeken en beëindigen van grensoverschrijdend gedrag, voor het voorkomen van fraude, misbruik van diensten en witwassen of andere vormen van oplichting of onrechtmatig gedrag en voor het behandelen van klachten en geschillen.

We verwerken de volgende persoonsgegevens (mede) op basis van de grondslag wettelijke verplichting:

 • Ben jij een medewerker, stagiaire of zzp’er die (betaalde) werkzaamheden voor ons verricht dan verwerken wij de volgende gegevens van jou om te kunnen voldoen aan de wettelijk verplichte gegevensverstrekking aan de belastingdienst en het UWV uit hoofde van de belastingwetgeving en socialezekerheidswetten: jouw burgerservicenummer, IBAN-bankrekeningnummer en betaalgegevens.

 • Ben je een donateur die onze organisatie een donatie/schenking heeft gedaan voor een bedrag hoger dan de belastingvrije voet dan zijn wij wettelijk verplicht aangifte schenkingsbelasting te doen en verwerken wij de volgende gegevens van jou: naam, (werk-) adres, jouw burgerservicenummer óf het RSIN van de organisatie namens wie je een schenking doet, IBAN-bankrekeningnummer en betaalgegevens.

 • In geval van een bevel van de politie om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken zullen wij daar gehoor aan geven.

We verwerken de volgende persoonsgegevens op basis van de grondslag toestemming:

 • Meld jij je aan voor dienstverlening en ondersteuning die wij samen met andere organisaties verlenen dan informeren wij jou welke organisatie dat is en waar je informatie kunt vinden hoe zij omgaan met jouw persoonsgegevens en wat hun contactgegevens zijn. Wij geven de door ons verzamelde persoonsgegevens van jou pas door aan die andere organisatie nadat jij daar toestemming voor hebt gegeven. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens door die andere organisatie.

 • Bij het gebruik van onze website worden er gegevens van jou verwerkt door op onze website geplaatste cookies. Het betreft louter functionele en analytische cookies waarvoor geen toestemming van jou is vereist. Voor meer informatie over deze cookies verwijzen we naar paragraaf 7 ‘Cookies en sociale media buttons op’.

Willen we je persoonsgegevens in de toekomst voor andere doeleinden verwerken? Dan laten we je dat vooraf tijdig weten. Je kunt daar dan bezwaar tegen maken.

3. Bijzondere persoonsgegevens

Gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid worden bijzondere persoonsgegevens genoemd. Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.

4. Verplichte of noodzakelijke verstrekking van gegevens

Vragen wij je om persoonsgegevens? Dan geven we altijd aan of die gegevens noodzakelijk of verplicht zijn om aan ons te geven. Ook laten we je weten wat de (mogelijke) gevolgen zijn als je de gegevens niet geeft. Ons uitgangspunt is om alleen de persoonsgegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden die we in deze verklaring noemen.

5. Geen uitwisseling gegevens met derden

Jouw persoonsgegevens worden door ons niet aan derden verstrekt.

6. Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering zonder jouw toestemming.

7. Cookies en sociale media buttons

a) Cookies:

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door jouw browser op de harde schrijf van jouw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Op onze website maken wij gebruik van de volgende soorten cookies:

 • Functionele cookies voor een goede werking van onze website;

 • Analytische cookies voor inzicht in het aantal bezoekers van onze website.

Wij maken geen gebruik van eigen tracking cookies en laten derden ook geen tracking cookies op onze website plaatsen.

b) In- en uitschakelen van cookies en verwijdering van cookies:

Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kun je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

c) Meer informatie over cookies:

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen: stappenplan

d) Sociale media buttons:

Op onze website maken wij geen gebruik van sociale media buttons.

8. Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij je gegevens hebben verzameld en vastgelegd. Normaal gesproken bewaren we de gegevens niet langer dan 2 jaar nadat dit doel is beëindigd. Bij een intrekking van de toestemming en bij een verzoek om verwijdering zullen wij de intrekking en het verzoek nog twee jaar bewaren. Soms zijn wij echter wettelijk verplicht om je gegevens langer te bewaren en zullen wij die wettelijke bewaartermijn hanteren. Dat kan bijvoorbeeld zijn op grond van belastingwetten, waarvoor we bepaalde gegevens 7 jaar bewaren.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Wij nemen passende (technische en organisatorische) maatregelen om de persoonsgegevens die wij verwerken te beveiligen, met het doel om verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij doen dit volgens de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij verzoeken je om op ons online-aanvraagformulier geen andere persoonsgegevens te vermelden dan naam, functie bij de organisatie namens wie je de aanvraag indient, email adres en telefoonnummer. Alleen de daartoe bevoegde personen die verbonden zijn aan ons mogen jouw gegevens inzien en deze alleen gebruiken voor het doel waartoe jij die gegevens aan ons hebt verstrekt.

10. Jouw rechten

a) Inzagerecht

Je hebt het recht de door ons verwerkte persoonsgegevens in te zien.

b) Recht op correctie of verwijdering van gegevens

Je hebt het recht gegevens te laten wijzigen indien ze onjuist of onvolledig zijn. Je hebt ook het recht de gegevens te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is, tenzij wij een zwaarder wegend gerechtvaardigd belang hebben.

c) Recht van bezwaar

Je hebt het recht, vanwege jouw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen bepaalde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit recht heb je bij alle verwerkingen, maar niet voor de verwerkingen die zijn gebaseerd op de volgende grondslagen:

 • jouw toestemming,

 • het op jouw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met jouw gesloten overeenkomst,

 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, of

 • het beschermen van vitale belangen van jezelf of anderen.

Wanneer je bezwaar maakt tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens om je te informeren over onze activiteiten, diensten of producten en soortgelijke ‘direct marketing’ verwerkingen, dan zullen we dat bezwaar altijd accepteren. We zullen je gegevens daar vervolgens niet meer voor gebruiken.

Wanneer je bezwaar maakt tegen andere vormen van verwerking van je persoonsgegevens, dan zullen we beoordelen of we aan je bezwaar tegemoet kunnen komen. Wij zullen moeten aantonen dat, ondanks je bezwaar, we toch een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van je persoonsgegevens. Is dat belang er niet, dan wordt de verwerking direct gestopt.

d) Recht op opschorting van de verwerking

In de hieronder genoemde gevallen heb je ook het recht om de verwerking van je gegevens te beperken (op te schorten). Wij zullen dan de verwerking van de gegevens tijdelijk opschorten. Dit recht heb je in de volgende vier gevallen:

 • In afwachting van de beslissing op een correctieverzoek;

 • In afwachting van de beslissing op een bezwaar;

 • Als je gegevens eigenlijk gewist moeten worden maar je geen verwijdering wenst;

 • Als wij de gegevens niet langer nodig hebben, maar je zelf de gegevens nog wel nodig hebt voor (de voorbereiding op) een rechtszaak.

e) Recht op teruggave van gegevens

Je hebt het recht om de aan onsverstrekte gegevens (terug)geleverd te krijgen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt uitsluitend:

 • voor je gegevens die door ons worden verwerkt op grond van jouw toestemming;

 • voor je gegevens die door ons worden verwerkt op grond van een met jouw gesloten overeenkomst;

 • voor je gegevens die wij in digitale vorm verwerken (dus niet voor analoge verwerkingen).

11. Uitoefening van deze rechten

Wil je gebruik maken van deze rechten? Neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring. Dat is voor jou kosteloos.

Reactietermijn
We zullen zo mogelijk binnen een maand op je vragen en verzoeken reageren. Het kan zijn dat ons dat vanwege de complexiteit van je verzoek of het aantal verzoeken niet lukt. Mocht dat zo zijn, dan zullen we je hierover binnen een maand informeren.

Identificatie
We kunnen bij alle vragen/verzoeken vragen om nader bewijs van jouw identiteit. Dat gebeurt om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de verwerking van persoonsgegevens. Om de afhandeling van je verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, vragen we op voorhand een kopie van je identiteitsbewijs mee te zenden. Maak op deze kopie het Burgerservicenummer en de pasfoto onleesbaar.

Individuele afweging bij ieder verzoek
Een bezwaar tegen gebruik van gegevens voor direct marketing doeleinden zullen we altijd accepteren. Andere verzoeken zullen we beoordelen in de context van de omstandigheden. Als we geen gehoor kunnen geven aan je verzoek, zullen we dat uitleggen. Desgewenst kun je vervolgens aan de rechter vragen daar een oordeel over te geven.

12. Toezichthouder

Je kunt altijd een klacht indienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

13. Vragen over de verwerking van je gegevens

Ook kun je altijd vragen stellen over de door ons verwerkte persoonsgegevens. Neem contact met ons op via de contactgegevens onderaan deze privacyverklaring

14. Wijzigingen van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website: www.adviesbrigade.nl.

15. Contactgegevens

Heb je vragen over deze privacyverklaring of ons privacybeleid? Of wil je een beroep doen op één van je wettelijke rechten? Dan kun je contact met ons opnemen via:

Stichting AdviesBrigade, bureaumanager
Email: info@adviesbrigade.nl
Telefoon: 026 23 40 111 of 06 83 79 28 46
Bezoekadres (na afspraak): Weerdjesstraat 168, 6811 JH Arnhem
KvK-nummer: 62373463

Scroll naar boven