De adviseurs

Wie zijn wij?

Onze adviseurs zijn oud-bestuurders of managers in de (semi)publieke of zakelijke sector. Zodoende hebben wij ervaring in het oplossen van de problemen die in de adviesvragen worden voorgelegd en beschikken we over een breed netwerk aan contacten in Arnhem en omgeving bij overheden, bedrijven en andere organisaties.

Leo van Beek

Leo’s laatste baan was die van voorzitter van een groot schoolbestuur voor Voortgezet Onderwijs in Arnhem e.o. (Quadraam). Zijn kernkwaliteiten liggen vooral op het gebied van: koers van de organisatiestructuur verbinden met de cultuur en de organisatie; koers ontwikkelen; structuur wijzigen; cultuur aanpassen; fusie en overdracht.

Henk Beekhuis

Henk heeft tot medio 2015 in diverse rollen gewerkt binnen de gemeentelijke stedelijke ontwikkeling. Daarnaast vervulde hij diverse bestuurlijke rollen met als belangrijkste het landelijke voorzitterschap van een grote beroepsvereniging. De laatste jaren concentreert hij zich op het onderwerp verduurzaming en is daarmee binnen zijn eigen woonomgeving actief.

Josee Briaire

Josee heeft jarenlang gewerkt in leidinggevende posities in de kunstwereld, dienstverlening en onderwijs. Als andragoloog is ze altijd gericht op hoe mensen hun kracht kunnen inzetten ten behoeve van een groter geheel en vice versa. Zij was adviseur bij fusies, reorganisaties en vervulde diverse bestuursfuncties.

Betty Euser

De langste periode van Betty's werkzame leven ligt in en om het onderwijs.
In: als docent Bewegingsonderwijs, Juridisch adviseur en Hoofd HR.
Om: als Hoofd Juridische afdeling van onderwijsvakorganisaties.

Roelf Jan Dijkhuizen

Roelf Jan heeft 40 jaar als apotheker in diverse functie binnen de farmacie gewerkt. Eerst 25 jaar in een eigen apotheek en daarna vele jaren verantwoordelijk voor de productie van de zogenaamde “baxterrollen”, individueel verpakte medicijnen met behulp van een robot. Daarna in de verpleeghuiszorg via een landelijk werkende apotheek waar hij vele jaren actief was als farmaceutisch adviseur van de artsen en directies van verpleeghuizen in heel Nederland. Uitgebreide bestuurlijke ervaring is opgedaan in diverse besturen en Raden van Toezicht. Daarbij meestal actief in de functie van voorzitter. Het langst, 19 jaar, als lid en penningmeester van de Dullertsstichting in Arnhem. Nu ook nog als lid van het bestuur van de pensioenvereniging van het pensioenfonds voor apothekers. Sinds zijn pensionering eind 2020 is er een rol in het team voedselveiligheid bij de voedselbank Arnhem bij gekomen. In vrijwel al deze functies was het werken met en voor mensen het plezierigst en een belangrijke drijfveer.

Hans Fokker

Hans heeft ruim dertig jaar als rechter gewerkt het laatst in het gerechtshof te Arnhem-Leeuwarden (afdeling civiel). Verder is hij vanaf 1989 verbonden aan de Reclame Code Commissie.

Toon Godefrooij

Toon combineert resultaatgerichtheid met aandacht voor de menselijk maat en de mogelijkheid voor persoonlijke, unieke inbreng. Het gaat erom ieders beweegreden te onderkennen en te erkennen. Emotionele overwegingen moet je kennen en waarderen, zo redeneert Toon, maar een zakelijke grondslag is onontbeerlijk. Toon is vanaf zijn tienerjaren betrokken bij vrijwilligersorganisaties. Vanaf 1979 woont hij in Arnhem. Als laatste beroepsmatig actief als college van bestuur binnen het primair onderwijs. Ontwikkelen en groeien van de organisatie en haar medewerkers was altijd de leidraad voor zijn werk. De lange lijn en niet het incident, stond centraal voor zijn bestuurlijk handelen.

Paul Kanters

Gepensioneerd na veertig jaar in het voortgezet onderwijs gewerkt te hebben. Laatste functie was secretaris en jurist bij een schoolbestuur van scholen voor voortgezet onderwijs. Daarnaast ruim 20 jaar betrokken bij het toezicht op het bestuur van basis- en voortgezet onderwijs scholen. Lid van klachten- en enkele bezwarencommissies. Lid van het bestuur (penningmeester) van een wijkstichting en de stichting Jazz in Arnhem. Ervaring met fusies, statutenwijziging, inrichting en functioneren van (vrijwilligers-)besturen.

Reinold Koelink

Reinold heeft een achtergrond in de accountancy en het hoger onderwijs. Als voormalig registeraccountant houdt hij zich graag bezig met problematieken betreffende administratie, interne organisatie, verslaglegging en verantwoordingen. Hij kent het vrijwilligerswerk van binnenuit. Vele jaren was hij actief als bestuurslid van verschillende organisaties op sociaal- cultureel gebied.

Jaap Kronenberg

Jaap was tot 2019 advocaat bij Dirkzwager in Arnhem, hij vervult nu bestuurs-/ toezichthoudende functies bij ROC Rijn IJssel, Fillip Studios en MFC Doelum. Daarnaast is hij voorzitter en adviseur bij de AdviesBrigade en zet zijn kennis, deskundigheid en netwerk in voor het ondersteunen en coachen van besturen van vrijwilligersorganisaties in Arnhem e.o.

Rinie van der Leur

In 2012 verhuisde Rinie naar Arnhem en maakte kennis met de Arnhemse Uitdaging. Dat gaf een goed beeld hoeveel en hoeveel diverse organisaties zich belangeloos inzetten voor de Arnhemse leefomgeving. Daar maakte Rinie ook kennis met de AdviesBrigade. Bij hen kon zij, met haar kennis en inzet, ondersteuning bieden tijdens de eerste 5 jaren. Vervolgens is ze aan de slag gegaan als coördinator van een vrijwilligersorganisatie, tot aan haar pensionering. Haar kennis van het vrijwilligerswerk en actoren binnen de Arnhemse leefomgeving, zet zij graag met enthousiasme in om vrijwilligers en hun organisatie verder te helpen.

Peter Oomens

Peter was de afgelopen 20 jaar werkzaam als zelfstandig interimmanager en veranderkundige. Heeft altijd gewerkt voor het openbaar bestuur en non-profit organisaties.
Is als een vis in het water als leider of coach in complexe verander- en organisatie ontwikkelopgaven. Heeft uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van verandermanagement. Combineert pragmatische resultaatgerichtheid met een mensgerichte besturing en brengt verbinding, openheid en samenwerking tot stand tussen de medewerkers en partijen in de omgeving. Is maatschappelijk betrokken en actief als bestuurder van multifunctioneel centrum Doelum in de gemeente Renkum en als adviseur bij de AdviesBrigade.

Marius Schoormans

Historicus met vele jaren ervaring in directie- en beleidsadviserende functies binnen Provincie en Gemeente. Leidde ingrijpende projecten op het gebied van veiligheid, publieke gezondheid en maatschappelijke opvang. Jarenlange onderwijservaring in universitair en middelbaar onderwijs. Marius heeft van jongs af zijn hart verpand aan de kwetsbaren in onze samenleving. Bekleedde daardoor vele en uiteenlopende vrijwilligersfuncties.

John Schreijer

John heeft vooral in het onderwijs gewerkt. Van docent tot rector, bestuurder en bouwer van scholen. Zijn kernkwaliteiten liggen vooral op het gebied van organisatiestructuur, projectmatig werken, mensen verbinden met elkaar al of niet in een fusietraject. John is daarnaast zeer resultaatgericht en gaat bekwaam om met strategische bedrijfsvoering.

Erelid raad van adviseurs

Hilbert de Goede

Mede oprichter van de AdviesBrigade en adviseur van 2011 tot en met 2023.

Vanwege zijn grote verdiensten voor de AdviesBrigade in maart 2024 benoemd tot erelid van de raad van adviseurs.

Bureaumanager

Onze Bureaumanager

Caroline Hofstra
Scroll naar boven