Home  /   Verduurzaming gebouwen VvE’s

Verduurzaming gebouwen VvE’s

De rol van de Arnhemse AdviesBrigade voor de VvE’s

Van klimaatakkoord tot VvE-gebouw

In het Klimaatakkoord is een opgave opgenomen van 55% CO2-reductie in 2030. Deze opgave moet worden bereikt in vijf sectoren: Industrie, Mobiliteit, Elektriciteit, Gebouwde Omgeving en Landbouw & Landgebruik. Bij gebouwde omgeving gaat het daarbij om bestaande bouw en nieuwbouw. De focus in dit plan van aanpak ligt op bestaande bouw met aandacht voor wooncomplexen, bestuurd door VvE’s.

Waarom nu?

Verduurzamen vraagt een zorgvuldig proces en dus tijd. Het is een transitie, waarbij het van belang is om in stappen, die vaak langere tijd vergen, toe te werken naar het ‘ultieme doel’: nul-op-de-meter. Alleen aandacht voor het inzetten van  de beste techniek (van vandaag…) is niet voldoende en eigenlijk pas een later te nemen stap. Het gaat er in eerste instantie om, dat VvE-leden en besturen informatie krijgen over de voor- en nadelen, niet alleen wat het kost, ook wat het oplevert: minder energiekosten, meerwaarde van de woning, gezondere omgeving en minder afhankelijkheid van fossiele brand- stoffen. In deze fase worden vaak vragen gesteld of het nu wel het goede moment is om deze opgave aan te pakken: ‘Is het niet te vroeg?’ ‘Kunnen we niet beter wachten tot er betaalbare technieken zijn?’ ‘Waarom moeten we hier investeren terwijl er in China niks gebeurt?’.

Waarom VvE’s?

Verduurzamen kan op veel manieren en in veel sectoren. In het verkeer en vervoer, in de gebouwde omgeving en in de industrie. Onze ondersteuning is gericht op de bestaande gebouwde omgeving, meer specifiek woningen in kleine en grote wooncomplexen die het eigendom zijn van een collectief: Verenigingen van Eigenaars of Woningcorporaties. Het effect van verduurzamen van wooncomplexen is zeer effectief: met veel woningen tegelijk is het duurzaamheidsrendement het grootst en kunnen de kosten voor de individuele eigenaren worden gedrukt!

Waarom de AdviesBrigade?

De Arnhemse AdviesBrigade is een groep van gepensioneerde managers, bestuurders en adviseurs die zich vrijwillig inzetten voor het maatschappelijk veld in de regio Arnhem. Zij ondersteunen (vrijwilligers) organisaties, zoals sportclubs, muziekverenigingen, cultuurstichtingen, burgerinitiatieven en Verenigingen van Eigenaars door het begeleiden van ingrijpende veranderingen zoals fusies, conflicten en realiseren van nieuwe plannen. Zij werken vooral in opdracht van de organisaties zelf. Soms, zoals bij de ondersteuning van VvE’s bij verduurzaming van het gebouw, zijn het gemeenten die, via het ELMG, de kosten dragen voor de ondersteuning aan de organisaties. 

De adviseurs van de AdviesBrigade verbinden partijen (overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties onderling) om samen in een goed proces te komen tot besluiten. Zij hebben ervaring met de begeleiding van VvE’s en hun leden op de weg naar verduurzaming van het gebouw.

De AdviesBrigade heeft zich mede ten doel gesteld om besturen van VvE’s in de regio Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal vanuit een ‘beheer stand’ in een ‘verduurzamingsstand’ te brengen.

Waarom dit aanbod?

De staande subsidies en leningsfaciliteiten voor de verduurzaming van VvE’s betreffen de fase nadat een VVE het besluit genomen heeft om extern onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden om te gaan verduurzamen, maar niet de fase daarvoor. Die voorfase is echter essentieel om tot verduurzaming te kunnen komen. In de praktijk blijkt het in die fase namelijk niet vanzelfsprekend om de leden in meerderheid zover te krijgen met verduurzaming serieus aan de slag te gaan. Vandaar dat de Advies Brigade zich ervoor inzet om de VvE’s te begeleiden in dit besluitvormingsproces om te gaan verduurzamen.

In opdracht en voor rekening van het Energie Loket Midden-Gelderland (samenwerkingsverband van de gemeenten Arnhem, Renkum, Rheden en Rozendaal) biedt de AdviesBrigade aan de (besturen van) VvE’s in de regio ondersteuning bij het proces om tot een besluit te komen over de verduurzaming van het VvE-gebouw en de individuele woningen.

Werkwijze

Om VvE’s in de ‘verduurzamingsstand’ te brengen zetten wij samen met de VvE de volgende vier stappen:

Waarom werken aan verduurzaming van het gebouw?

Argumenten voor VvE’s om te starten of door te gaan met verduurzamen van het gebouw zijn:

– Aanstaande investeringen in het gebouw (MJOP), bijvoorbeeld raamkozijnen of muurisolatie;

– Aanstaande of geplande transitie naar duurzame energie in de stad of de wijk;

– Wens tot minder energieverbruik;

– Behouden of doen stijgen van de waarde van de woningen in het VvE-gebouw;

– Subsidies voor VvE’s voor de 3 fases van onderzoek, besluitvorming en investering in verduurzaming;

– Leningsfaciliteiten voor VvE’s (30 jaar/gebouw gebonden) m.b.t. investeringen in verduurzaming.

Hoe werkt de ondersteuning door de AdviesBrigade?

De werkzaamheden worden uitgevoerd met twee adviseurs per VvE. Zij hebben de volgende taken:

– Geven voorlichting aan VvE’s over de kansen/voordelen en mogelijkheden van verduurzaming voor een VVE;

– Helpen VvE’s tot besluitvorming te komen over het gaan onderzoeken van de concrete mogelijkheden van verduurzaming van het VvE-gebouw en de woningen en de kosten daarvan;

– Geven VvE’s advies over de offerte-uitvraag van en opdracht voor het Energieadvies;Helpen VvE’s bij het aanvragen van subsidie voor het Energieadvies;

– Coachen het bestuur van VvE’s bij (de besluitvorming voor) de vervolgstappen na oplevering van het Energieadvies en de voor die vervolgstappen aan te vragen subsidies en of leningsfaciliteiten.

Wat zijn de kosten voor de inzet van de AdviesBrigade?

De ondersteuning door adviseurs van de Advies Brigade is voor de VvE’s gratis. De kosten voor de inzet van de Advies Brigade worden gedragen door het ELMG.
Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem contact op met de AdviesBrigade (06) 83 79 28 46 of info@adviesbrigade.nl.