't Huukske - AdviesBrigade
Home  /   De Praktijk  /   Enkele voorbeelden van projecten  /   ’t Huukske

't Huukske

Oorsprong van het project:

De bewoners van de Arnhemse wijken Lombok en Heijendaal maken gebruik van de faciliteiten die door het Buurthuis ’t Huukske geboden worden. Het buurthuis is sinds april 2011 een zelfstandige Stichting. Onder leiding van een groep bevlogen vrijwilligers worden door middel van horeca en de verhuur van ruimtes inkomsten verworven. Daarnaast zorgen donaties ook nog voor een deel van de inkomsten.

’t Huukske is een succesvolle instelling en draait met een positief saldo. De eerste fase na de verzelfstandiging in 2011 is positief verlopen, maar legt wel in toenemende mate beslag op de tijd van de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor de organisatie. In een enkel geval leidde dit zelfs tot het afhaken van een vrijwilliger.

De leiding heeft nu behoefte aan een heldere visie op de activiteiten in de toekomst en de operationele structuur die daarvoor nodig is. De continuïteit voor de toekomst kan zo geborgd worden. De hulp van de Adviesbrigade is daartoe ingeroepen.

Onze werkwijze:

De Adviseurs hebben de leiding gevraagd de huidige doelstellingen voor ’t Huukske helder te formuleren. Deze zijn vervolgens in een serie gesprekken met de leiding en enkele belanghebbenden uit betrokken instellingen tegen het licht gehouden.

Op deze wijze kon worden vastgesteld of de geformuleerde doelstellingen voldoende aansluiten op wat er in en rond ’t Huukske leeft. Op basis van hiervan wordt dan vastgesteld of de visie op de toekomst nog adekwaat is en wordt deze zo nodig bijgesteld.

Het aanpassen van bestaande structuren, zodat de inspanningen van de vrijwilligers binnen acceptabele grenzen kunnen blijven met behoud van productiviteit, is de volgende stap. Dit proces krijgt in het najaar van 2013 zijn beslag.

Resultaten:

Het fundament van ’t Huukske is op deze wijze versterkt. Dat komt ten goede aan de maatschappelijke functie van de organisatie. De Adviseurs hebben de denkprocessen in gang gezet. De vrijwilligers hebben ervaren dat daardoor ruimte geschapen is voor een meer ontspannen benadering van bestaande problematieken.